Tuis | Home
Kontak | Contact
Covid-19 info
Vrae | Questions
Vir jou | Downloads
Social Media
Fotos | Photos
BANK

LIG | LIEFDE | LEWE

LIGHT | LOVE | LIFE

AGS HELDERBERG AFM

Privaatheidsbeleid | Privacy Policy

PRIVAATHEID
Webtuiste Privaatheidsbeleid Inligting

Taal Beleid
Hierdie Privaatheidsbeleid word ook in Engels weergegee op hierdie bladsy. E-pos ons gerus indien u verdere navraag het.

Die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika Helderberg Gemeente en Pinkster Park (tesame verder hierin na verwys as "AGS Helderberg") erken dat dit belangrik is om ander se privaatheid oor die Internet te respekteer. Hierdie privaatheidsbeleid is ontwerp om inligting ten opsigte van privaatheid en data versameling gebruike vir die AGS Helderberg aanlyn blaaie gekoppel by http://www.agshelderberg.co.za, https://afmhelderberg.co.za, https://1930858.igen.app/ en https://1930858.igenapps.com/pwa Hierdie aanlyn blaaie en webtuistes word bedryf deur AGS Helderberg.

Indien u bedsorg is of vrae het ten opsigte van hierdie verklaring, behoort u eers ons webtustes koördineerder te kontak by admin@agshelderberg.co.za of per pos by:

AGS Helderberg

Posbus 71

STRAND,

WES-KAAP PROVINSIE

7139

Identifiserende Inligting

Oor die algemeen , kan u die aanlyn blaaie besoek en lees sonder om vir ons te sê wie u is of om enige inligting te verskaf oor uself. In sommige areas van die aanlyn blaaie vra ons u om inligting te verskaf wat ons instaat sal stel om ‘n bestelling te verwerk, dienste aan te bied, wat registrasie vereis, u te help met tegniese of ander ondersteuning of om met u op te volg.
Algemeen gestel, versoek AGS Helderberg identifiserende inligting wanneer u:

Registreer op enige van ons webtuistes

‘n Bestelling plaas.

Terugvoering verskaf op ‘n aanlyn opname of ons vertel van ‘n idee of voorstel.

Deelneem in ‘n rebat (terugbetalings of afslag) program, kompetisie, of ander bemarkingsopname.

Versoek indien vir ‘n SPESIALE DIENS

inligting of leêrs aanvrae van ons.

Aan gemeente of verwys te sosiale media blaaie deelneem.

In hiertoe omstandighede mag AGS Helderberg u vra vir u naam, adres, epos adres, telefoonnommer en ander toepaslike inligting wat benodigd word om die dienste aan u te verskaf. In alle omstandighede het u die keuse en mag u (“unsubscribe”) u naam te enige typ te verwyder van die sirkulasielys.

Wat AGS Helderberg sal doen met u inligting

Indien u verkies om persoonlike inligting vir enige bogenoemde doel te verskaf, word sodanige inligting gehou deur AGS Helderberg en word dit slegs gebruik deur AGS Helderberg om die kliënt verhouding met u te ondersteun. Ons sal u nie by ’n poslys of nuusbrief voeg sonder dat u daarvoor registreer nie. Ons sal u kontak indien verdere inligting benodig word om ’n diens te voltooi.

Wat Ander Met U Inligting Mag Doen

AGS Helderberg deel, verhuur of verkoop nie enige persoon identifiserende inligting verskaf deur ons aanlyn bladsye (soos u naam of epos adres) aan enige buite organisasie vir gebruik in sodanige organisasie se bemarking of lok veldtogte nie. Van tyd tot tyd mag AGS Helderberg agente of kontrakteurs aanwend, welke persone toegang tot u persoonlike inligting sal hê om dienste te verskaf vir AGS Helderberg (soos DATABASIS ONDERHOUD ens.), maar van hulle word verwag om die inligting vertroulik te hou en hulle mag nie dit aanwend vir enige doel anders as om die dienste uit te voer vir AGS Helderberg nie. Daarbenewens mag AGS Helderberg ook versamelde inligting in geheel ten opsigte van sy besoekers en kliënte, sake vennote, en ander derde partye deel. Ons mag, byvoorbeeld, deel dat ons gebruikers x persentasie Windows Persoonlike Rekenaar gebruikers is en y persent Macintosh gebruikers is. Geen van hierdie inligting sal egter persoonlik identifiserende inligting ten opsigte van ons gebruikers bevat nie.

AGS Helderberg Aanlyn Winkel

Die AGS Helderberg Aanlyn Winkel word ontwerp om aan u opsies te gee met betrekking tot die privaatheid van u identifiserende inligting. Hierdie paragraaf is vantoepassing wanneer die Winkel in volle swang is. Indien u verkies, kan u ’n rekening opstel. Dit sal dit vir u moontlik maak om ’n bestelvormbladsy vir spesifieke vinniger bestellings te hê en om u aankopo of bestelling geskiedenis te sien. Om u privaatheid te beskerm, het ons die aanlyn blaaie ontwerp om sekere stappe in te sluit om u identiteit te verifier voordat u toegang verleen word of toegelaat word om regstellings op die rekening te maak. U sal altyd toegang tot hierdie rekening inligting hê en kan dit besigtig, opdateer of regstel te enige tyd. Vir toegang tot u inligting sal u ’n wagwoord benodig.

Wanneer u produkte aankoop of bestellings plaas deur ons aanlyn bladsye, sal die bestelvorm u vra om ’n werksure telefoonnommer te verskaf. Sodanige telefoonnommer word slegs gebruik om vrae met betrekking tot die bestelling vinnig op te los. Dit sal byvoorbeeld gebruik word om foutiewe of onaktiewe epos adresse op te klaar.

Derde Party Skakels
agshelderberg.co.za, afmhelderberg.co.za, 1930858.igen.app/ en 1930858.igenapps.com/pwa (“ons aanlyn blaaie”) verskaf wel skakels na ander webtuistes.. Ander internet tuistes en blaaie het aparte benaderings tot privaatheid en data insameling. U behoort hulle privaatheidsbeleide te raadpleeg. Sodra u ons aanlyn blaaie verlaat kan AGS Helderberg nie beheer uitoefen ten opsigte van die privaatheidsbeleide of data insameling van ander nie. Ons is nie daarvoor verantwoordelik nie.

Koekies (Data brokkies of uittreksels)
By tye gebruik ons ’n tipe rekenaar kode op u web leser (“browser”) gebruik om vir u rekenaar ’n “koekie” te stuur. Ons gebruik nie koekies om enige persoonlike inligting van u rekenaar te bekom nie. Ons gebruik slegs koekies om vas te stel hoe ons ons aanlyn tuistes en bladsye kan verbeter en om vir u beter en meer persoonlike diens te verskaf terwyl u ons web blaaie besoek of gebruik. U kan u web lese (“browser”) herstel om alle koekies te weier of om aan te dui wanneer ’n koekie gestuur is. Sommige funksies sal egter nie werk sonder koekies nie. Hierdie areas van ons web tuiste sal inligting pos oor koekies, en wanneer ’n koekie opgelaai sal word na u rekenaar of toestel.

Kinderprivaatheid Beskerming
AGS Helderberg is sensitief tot die groter behoefte om die privaatheid van kinders onder die ouderdom van 13 te beskerm. Ons bedien kinders en jeug. Die materiaal wat op ons blaaie te koop is, word nie gemik op kinders onder die ouderdom van 13 jaar nie. Ons samel nie wetend data van kinders in nie behalwe vir doeleindes van securiteit en bediening. Indien ons uitvind dat ons persoonlike data van 'n kind ontvang het vir 'n ander doel, Sal ons sodanige inligting van ons databasis verwyder. Van tyd tot tyd deel ons bedienings aktiwiteit fotos op media as deel van ons gemeenskaps deursigtigheid, rapportering en bedienings funksie.

Veranderings Aan Hiertoe Beleid
AGS Helderberg mag van tyd tot tyd sy privaatheidsbeleid verander. Sodanige beleid en verandering word hier weergegee. Daarom behoort u van tyd tot tyd hierdie bladsy te besoek, sodat u bewus is van enige hersiende beleid. Ons sal enter nie u bestaande inligting aanwend op 'n wyse wat nie voorheen aan u openbaar is nie. U sal ingeving word en geleentheid hê om te onttrek van enige nuwe aanwending van u inligting.

Om ons te kontak.
Indien u enige vrae het oor ons privaatheidsbeleid en/of die gebruike en aanwending van ons aanlyn blaaie of webtuistes, kan u aan ons skryf by bogenoemde eposadres of by:

AGS Helderberg

Posbus 71

STRAND,

WES-KAAP PROVINSIE

7139

Kredietkaart Sekuriteit
Ons weet dat kliënte besorg is oor kredietkaart sekuriteit. Waar nodig, sal ons van sekure derdeparty dienste soos SnapScan of PayPal gebruik maak. Indien u verkies om byvoorbeeld 'n PayPal rekening te gebruik, word u persoonlike kredietkaart inligting nie gegee vir AGS Helderberg nie.

Ons maak voorsiening vir Snapscan betalings gedurende en buite dienstye om die betaling van tiendes en offergawes te vergemaklik en poog sovêr moontlik om enligting privaat te hou.
PRIVACY
Web Site Privacy Policy Information

Language Policy
This Privacy Policy is also provided in Afrikaans on this page. You are welcome to email us if you have any further enquiries.

The Apostolic Faith Mission of South Africa Helderberg Assembly and Pentecostal Park also known as Pinkster Park (all further herein referred to as "AFM Helderberg") recognizes that respecting user privacy over the Internet is of utmost importance. This privacy statement is designed to provide information about the privacy and data collection practices for the sites: http://www.agshelderberg.co.za, https://afmhelderberg.co.za, https://1930858.igen.app/ en https://1930858.igenapps.com/pwa . These online pages and sites are operated by AFM Helderberg.

If you have questions or concerns regarding this statement, you should first contact our site coordinator at admin@agshelderberg.co.za or by postal mail to:

AFM Helderberg

PO Box 71

STRAND,

WESTERN CAPE PROVINCE

7139

Identifying Information.

In general, you can visit the Site and read the pages without telling us who you are or providing any information about yourself. In some areas of the Site, we ask you to provide information that will enable us to process an order, offer services that require registration, assist you with technical support issues or to follow up with you. Generally,AFM Helderberg requests identifying information when you:

Register on any of our web sites.

Place an order.

Provide feedback to an online survey or tell us about an idea or suggestion.

Participate in a rebate program, contest, or other promotional offer.

Request a SPECIAL SERVICE

Request information or files from technical support or customer service.

To participate in the Assembly online pages or social media pages.In these instances,AFM Helderberg will ask for your name, address, e-mail address, phone number and other appropriate information needed to provide you with these services. In all instances, if you receive a newsletter or other mailing from us, you will always be able to "unsubscribe" to these mailings at any time.

What AFM Helderberg Will Do With Your Information.

If you choose to give us personal information for any of the purposes above, this information is retained by AFM Helderberg and will only be used by AFM Helderberg to support your customer relationship with us. We will not add you to a mailing list, or newsletter without your registration for this service. We will only contact you if further information is required from you to complete a service.

What Others May Do With Your Information.

AFM Helderberg does not share, rent, or sell any personally identifying information provided through our Site (such as your name or email address) to any outside organization for use in its marketing or solicitations. From time to time AFM Helderberg may use agents or contractors who will have access to your personal information to perform services for AFM Helderberg (such as DATABASE MAINTENANCE etc.), however, they are required by us to keep the information confidential and may not use it for any purpose other than to carry out the services for AFM Helderberg. In addition,AFM Helderberg may also share aggregate information about its customers and its web site visitors to advertisers, business partners, and other third parties. For example, we might share that our users are x percent PCs users and y percent Macintosh users. None of this information, however, will contain personal, identifying information about our users.

AFM Helderberg On-line Store. The AFM Helderberg On-line Store is designed to give you options concerning the privacy of your identifying information. If you choose, you can set up an account. This will allow you to have a customized order page for express ordering and to view your purchasing history. To protect your privacy, we have designed the Sites to include certain steps to verify your identity before granting you access or enabling you to make corrections in an account. You will always have access to this account information and can view it, update it or correct it at any time. To access your information, you will need to use a password.

When purchasing products through the our web site, the order form will also ask you to provide a daytime telephone number. However, the telephone number is only used to quickly resolve questions relative to an order, such as to clarify customer email addresses that are inactive, or entered incorrectly.

Third Party Links
agshelderberg.co.za does provide links to other sites. Other Internet sites and services have separate privacy and data collection practices. Once you leave www.agshelderberg.co.za, AFM Helderberg cannot control, and has no responsibility for, the privacy policies or data collection activities at another site.

Cookies
At times, we will use a feature on your web browser to send your computer a "cookie". We do not use cookies to retrieve any personal information from your computer. We only use cookies to learn ways to enhance our Sites, and to give you better, more personalized service while in our web site. You can reset your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is sent. However, some functions of the Sites will not function if you refuse cookies. These areas of our web site will have information posted about cookies, and when a cookie will be uploaded to your computer.

Children's Privacy Protection
AFM Helderberg is sensitive to the heightened need to protect the privacy of children under the age of 13. We do minister to children and youth. The material on sale on our web site is not targeted to children under the age of 13. We do not knowingly collect data from children other than for security and ministry purposes and, if we learn that we have received personal data from a child for some other reason, we will remove this information from our database. Occasionally we share ministry activity photographs on media as part of our community reporting and ministry function.

Changes to this Policy
AFM Helderberg may from time to time revise its privacy policy. You should therefore periodically visit this page, so you are aware of any such revisions. We will not, however, use your existing information in a manner not previously disclosed. You will be advised and have the opportunity to opt out of any new use of your information.

Contacting Us. If you have any questions about our privacy policy and/or the practices of our web site, you can write to:

AFM Helderberg

PO Box 71

STRAND, WESTERN CAPE PROVINCE

7139

Credit Card Security
We know customers are concerned about credit card security. Where the need asises, we will introduce PayPal. If you choose to use a PayPal account, your personal credit card information will not be given to AFM Helderberg.

We do provide for Snapscan payments outside and during services for tithes and offerings and will endeavour to keep information private.
Stacks Image 45

LIG - LIEFDE - LEWE

Familie loop deur poorte na die kruis op Helderberg Family walking through gates and to cross on Helderberg

Lekker om te kuier, beter om te bly!
Lovely to visit, better to stay!

LIGHT - LOVE - LIFE

Dienaars in Aanbidding | Servants in Worship

Adres | Address:
Hoek van/Corner of
Mondeor/ Broadlands & N2,
Sir Lowry's Pas/s
Somerset-Wes/t
Posbus/PO Box 71, Strand, 7129

Kontak ons | Contacts us:
Email: admin@agshelderberg.co.za
TEL: +27218581210
Faks: +27218581210
We would love to hear from you

Kopiereg 2019 | Copyright 2019
Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika, Helderberg Gemeente | Apostolic Faith Mission of South Africa, Helderberg Assembly
Alle Regte Voorbehou. | All Rights Reserved.

AFR:
AGS Helderberg gebruik rekenaar programmering kodes (cookies) wat help dat die webtuiste beter werk. Indien u ons aanlyn blaaie gebruik gebruik, stem u toe tot die aanwending van sodanige programering. Kliek asseblief instemmend of moenie die blaaie verder lees nie.
Eng:
AFM Helderberg uses computer coding (cookies) to make this website function better. By viewing these pages, you agree to the use of such computer coding. Please click that you agree or do not read the site further.